Finalistas 2017 - 2018

Finalistas do Ano Letivo 2017/2018

Ami Inoue
Ana Tavares
Carolina Cruz
Francisco Couto
Gerson Sanca
Greta Gambarotta
Inês Rosa
Joshua Feist
Márcio Mota
Mariana Romão
Marta Di Gianni
Miguel Rosado
Mónica Rodrigues
Nanae Yagisawa
Samba Injai
Shion Miyahara
Tomonori Sekiguchi
Yu-Chin Liao
https://edcn.pt/wp-content/uploads/2021/11/Finalistas-2018b.jpg