Finalistas 2018 - 2019

Finalistas do Ano Letivo 2018/2019

Beatriz Costa
Catarina Abreu
Francisco Morais
Hikaru Nishizawa
Íris Paulino
Hitomi Saito
Itsuki Omori
Kai Kanzaki
Keina Oda
Lourenço Rodrigues
Nichika Shibata
Riku Ito
Rui Nagahori
Shun Nagasue
https://edcn.pt/wp-content/uploads/2021/11/Finalista.jpg